Kallelse till årsmöte och årsstämma torsdag 27 april

Kallelse till årsmöte i Ingarö Golfklubb

Torsdag 27 april 2023 kl. 19.00 i Fågelviksskolans matsal.

Handlingar till årsmötet hittar du genom att klicka här.

Anmälan till mötet sker via Min Golf och tävling med namn ”Ingarö Golfklubb – Årsmöte 27 april 2023”klicka här.

Dagordning

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 4. Fastställande av röstlängd för mötet.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens,
  • verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
  • årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Fastställande av medlemsavgifter för klubben, övriga avgifter och eventuellt kapitaltillskott, verksamhetsplan samt budget för innevarande verksamhetsår.
 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter för verksamhetsåret.
 12. Val av:
  • Klubbens ordförande för en tid av ett år
  • Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år
  • Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta.
  • Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande.
  • Ombud till GDF-möte.
 13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 14. Övriga frågor (information och diskussion).

Handlingar

 • Handlingar finns tillgängliga på klubbens kansli från torsdag 13 april.
 • Kommittéernas verksamhetsberättelser 2022 och verksamhetsplaner 2023 finns tillgängliga på klubbens kansli från torsdag 20 april.
 • Handlingarna skickas ut till medlemmarna i nyhetsbrev ovan nämnda datum.

2023-03-29
Styrelsen
Ingarö Golfklubb


Kallelse till årsstämma i Ingarö Golf AB (publ)

Torsdag 27 april 2023 kl. 19.30 i Fågelviksskolans matsal.

Handlingar till årsstämman hittar du genom att klicka här.

För deltagande på stämman krävs dels att man är införd i bolagets aktiebok senast 19 april 2023, dels att anmälan skett senast 19 april 2023.

Anmälan till stämman sker via Min Golf och tävling med namn ”Ingarö Golf AB – Årsstämma 27 april 2023”klicka här.
Det går också bra att anmäla sig via e-post på info@igk.se alternativt via brev.

Dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordningen.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
 7. Beslut om:
  • fastställelse av resultaträkning och balansräkning.
  • disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  • ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
 9. Val av styrelse och revisor med suppleant.
 10. Övriga frågor.
 11. Mötets avslutande.

Handlingar

 • Handlingar finns tillgängliga på bolagets kansli från torsdag 13 april.
 • Handlingarna skickas ut till aktieägarna i nyhetsbrev ovan nämnda datum.

2023-03-29
Styrelsen
Ingarö Golf AB (publ)