En vital 60-åring

Hur allt började
Redan 1961 påbörjade initiativtagarna och eldsjälarna Oskar Olin och Bror Ramel planerna på en golfbana och samlade så småningom ett antal intresserade för att presentera detaljerna. Banarkitekten Nils Sköld lade fram kalkyler som visade på en anläggningskostnad, inklusive inköp av maskiner om 125 000 kronor. För att täcka driftskostnaderna räknade man med att ca 250 medlemmar skulle betala årsavgift som för seniorer skulle vara 300 kronor. Inträdesavgiften skulle sättas till samma belopp.

Den 28 april 1962 bildades Ingarö Golfklubb och valdes samma år in i Svenska Golfförbundet, SGF. Därmed får 28 april betraktas som klubbens födelsedag.

Ängsbanan
Årsskiftet 1962/1963 omfattade medlemskretsen 152 personer varav 52 damer. Trots att medlemskvoten ej var nådd kunde man 1963 öppna sju provisoriska hål för spel. De första 9 hålen på Ängsbanan invigs officiellt 28 maj 1964 av HKH Prins Bertil. Därmed fanns det en golfklubb och även en golfbana att spela på. Första tävlingen, invigningen, spelades två varv på de 9 hål som då var färdiga.
När ”maskinerna ändå var på plats” passade man på att bygga 18 hål i stället för de ursprungligt planerade 9 hålen. Hösten 1964 var samtliga 18 hål spelbara. Klubbhuset, det gamla stallet på Fogelviks Gård, gjordes om till en trivsam medlemslokal och var klart i samband med invigningen.

Klubbens medlemskvot fylldes snabbt vid den stora golfboomen på 80-talet och snart hade klubben lika många köande som antal medlemmar, ca 700 st.

Utbyggnad till 36 hål
1989 presenterade styrelsen planerna på en ny 18-hålsbana samt ett nytt klubbhus och ytterligare 850 medlemmar togs in. Byggnationen av banan blev mer omfattande än beräknat, så efter 340.000 ton sand och ett antal tusen fällda träd senare togs ytterligare medlemmar in för att vara med och finansiera banbyggnationen.

Skogsbanan
1992, vid klubbens 30-årsjubileum, invigdes Skogsbanan. Med banan fick klubben ytterligare en komplett 18-hålsbana och hamnade därmed bland de relativt få golfklubbar med två 18-hålsbanor. Banan är modernt uppbyggd vilket innebär att spelet kan hållas i gång med ordinarie greener både tidigare på våren och senare på hösten än många andra banor i regionen. Skogsbanan blev snart beryktad som svår men under åren har omfattande arbeten lagts ned på att bredda banan och göra den mer lättspelad. Den har dock behållit sin dragningskraft på såväl gäster som medlemmar och är välbesökt tack vare sin höga kvalité och den utmaning den ger.

Nytt klubbhus
1992 invigdes ett nytt klubbhus. I klubbhuset samlades reception, kansli, golfshop, restaurang, konferensutrymmen, vagnhall samt omklädningsrum med bastu och avslappningsrum.

Mot en av de största golfklubbarna
Utbyggnaden av golfbanor i regionen under första hälften av 90-talet gjorde att många fler medlemmar kunde få plats i en klubb närmare sin bostad och ett antal medlemmar begärde sitt utträde och krav på återbetalning av medlemslånen. Klubben var på väg in i en likviditetskris som genom ombildandet av medlemslån till spelrätter 1994 kunde avvärjas. I samband med det skapades en juniorkvot, utan krav på spelrättsinnehav, som skulle säkerställa tillväxten. Maximala antalet spelrätter fastställdes senare till 1.770 st. Efter att alla spelrättsbevis hade sålts och medlemskvoten fyllts fick klubben god ekonomi. Innehavaren ägde sin spelrätt som var fritt överlåtbar på marknaden. Klubben hade ingen återköpsskyldighet av spelrätter men en förköpsrätt fanns dock i samband med försäljning. Marknaden fungerade väl och det var en ständig efterfrågan på spelrätter. I samband med omläggningen fick ett mindre antal medlemmar vara kvar som ”18-hålsmedlemmar” och tillsammans med spelrättsinnehavare, års- och greenfeemedlemmar och juniorer hade klubben en medlemskvot som i oktober 2008 omfattade ca 2.430 medlemmar. Det gjorde oss då till en av Sveriges största klubbar.

Ängsbanan utvecklas
Under slutet av 90-talet installerades fairwaybevattning på Ängsbanan och grästees byggdes. Dessutom anlades ett antal dammar och dräneringen förbättrades.

Klubben blir ägare till marken
2006 förvärvar klubben marken där golfbanan och byggnaderna ligger.

Renovering av Ängsbanan
2009 beslutade medlemmarna att Ängsbanan skulle genomgå en omfattande renovering av främst greener. För att finansiera detta beslöts att spelrättsinnehavarna skulle betala en ombyggnadsavgift. I samband med detta skulle spelrätterna upphöra som grund för spelet på banorna och ersättas med en B-aktie i klubbens driftsbolag. 1.326 spelrättsinneavare ville vara kvar i klubben och såg samtidigt möjligheten att ta del av de mervärden som nu finns i driftsbolaget. Klubbens tidigare helägda driftbolag hade några år tidigare köpt all mark som banorna finns på.

Spelrätt blir aktie
I januari 2010 upphörde spelrätten att gälla och B-aktien tilldelades dem som varit spelrättsinnehavare, betalt ombyggnadsavgiften och som fortfarande var medlemmar i golfklubben. Klubben ägde nu 2.000 A-aktier i bolaget med totalt 20.000 röster och 1.326 medlemmar hade en röst var genom sin B-aktie. Ytterligare 209 personer valde att investera i en C-aktie som gav dem en röst vardera per aktie, ökat ägande i anläggningen och reducerad årsavgift. Kvar till salu fanns 674 B-aktier och 300 C-aktier som då ägdes av golfklubben.

Ny vision för klubben
2020 tas en ny vision fram för klubben, vilken lyder ”En golfupplevelse för alla”. Till visionen kopplas en värdegrund, ”Gemenskap, Engagemang, Kvalitet”.

60-årsjubileum 2022
2022 firade klubben 60 år, där ett antal jubileumsaktiviteter genomfördes. En välmående klubb med 36 hål kan nu möta framtiden och se fram mot ytterligare många fina år.
Se bilder från 60-årsjubileet genom att klicka här.