Detta gäller medlem inför ny säsong

Naturligtvis fortsätter du som medlem i samma kategori även nästkommande säsong om du väljer att låta medlemskapet löpa vidare (person som byter kategori på grund av ålder flyttas till ny kategori, ex junior som kommande år fyller 22 år flyttas till kategori Yngre senior 22-25 år).

Har du frågor om ditt medlemskap kontakta oss på kansli@igk.se.

  • Om du vill utträda som medlem ska det anmälas till klubben senast 14/11. Om det inte sker löper medlemskapet vidare under kommande kalenderår.

FÖR INNEHAVARE AV B-AKTIE, se nedan

  • Innehavare av B-aktie är skyldig att betala årsavgift för fullt medlemskap (8.595 kr 2023) alternativt vardagsmedlemskap (6.795 kr 2023). Om särskilt skäl finns kan passivt medlemskap beviljas, läs mer här.
  • Innehavare av B-aktie kan, om han/hon så önskar återlämna B-aktien till klubben utan ersättning senast 14/11 och samtidigt utträda ur klubben. Om så sker är han/hon inte längre skyldig att erlägga årsavgift för kommande år.
  • Förfallodag för betalning av årsavgiften för innehavare av B-aktie är 31/3.
  • B-aktie kan naturligtvis säljas när som helst. Om B-aktie säljs före 31/3 kan klubben fakturera årsavgiften till ny ägare och kreditera faktura utställd till den tidigare ägaren (detta förutsatt att säljaren inte redan har erlagt årsavgiften). Om B-aktie säljs efter 31/3 reglerar köpare och säljare årsavgiften sinsemellan då säljaren redan har erlagt årsavgiften.
  • Innehavare av B-aktie kan hyra ut sin spelrätt till annan person under ett år. Den personen som hyr spelrätten är då ”Årsmedlem, hyrd spelrätt”. Aktieägaren är passiv medlem under det året och betalar årsavgift på 850 kr. Detta förutsätter naturligtvis att det finns en person som vill hyra en spelrätt.

B-aktier i Ingarö Golf AB (publ)

Grunden för medlemskap i Ingarö Golfklubb är innehav av en B-aktie ”spelaktie” i Ingarö Golf AB (publ). Som innehavare av en B-aktie väljer du om du vill vara medlem och spela alla dagar i veckan eller om du vill vara vardagsmedlem. Om särskilda skäl finns kan innehavare av B-aktie vara passiv medlem, då under högst två år.

Innehav av B-aktie medför skyldighet att erlägga full årsavgift eller årsavgift för vardagsmedlemskap.

B-aktie är överlåtbar på marknaden. Annonser om aktier till salu finns på klubbens hemsida. Det går också att sälja/köpa aktier på annan plats, exempelvis www.blocket.se.

VIKTIGT!
Vid överlåtelse överenskommer säljare och köpare om priset på B-aktie. Klubben fakturerar köparen årsavgift om denna ännu inte fakturerats för året. Säljare har rätt att överlåta inbetald årsavgift till köparen.

Regler för innehav av B-aktie

Aktier i Ingarö Golf AB (publ)

A-aktier
I bolaget finns 2 000 A-aktier, om vardera tio (10) röster, som ägs av golfklubben.

B-aktier – ”spelaktier”
Innehav av B-aktie är grunden för medlemskap med spel alla dagar eller vardagar. Det finns 2 000 B-aktier, ”spelaktier” varav ca 1 500 ägs av medlemmar i golfklubben. Övriga B-aktier ägs av klubben. Varje aktie har en (1) röst.

C-aktier
Det finns 509 C-aktier varav 223 aktier ägs av fysiska personer, främst medlemmar. Övriga C-aktier  ägs av klubben. Varje aktie har en (1) röst. C-aktien är inte knutet till ett medlemskap. En C-aktie ger 250 kr lägre årsavgift för innehavaren.

Alla aktier förs i aktiebok i enlighet med Aktiebolagslagen. Aktiebrev utfärdas ej, men intyg om innehav kan utfärdas efter önskemål.