A-aktier
I bolaget finns totalt 4 509 aktier varav 2 000 A-aktier, om vardera 10 röster, som ägs av golfklubben.

B-aktier
Innehav av B-aktie är grunden till rätten till fritt spel på banorna till en fast årsavgift. Det finns 2 000 B-aktier (”spelaktier”) varav ca 1 250 B-aktier ägs av medlemmar i golfklubben. Övriga B-aktier ägs av klubben och är till salu. Varje aktie har 1 röst.

C-aktier
Det finns 509 C-aktier varav 223 aktier ägs av främst medlemmar samt 286 aktier, ägda av klubben, vilka är till salu. Varje aktie har 1 röst. C-aktien är inte knutet till ett medlemskap.

Dagsaktuella uppgifter om aktiefördelning kan erhållas av kansliet.

Alla aktier förs i aktiebok i enlighet med Aktiebolagslagen. Aktiebrev utfärdas ej, men intyg om innehav kan utfärdas efter önskemål.


Regler för innehav av B-aktie i Ingarö golf AB (publ)

Allmänt

Följande Regler är antagna av årsmötet vid Ingarö Golfklubb (”klubben”). De gäller för ägare av B-aktie i Ingarö Golf AB (publ) (”bolaget”). Klubben är majoritetsägare av bolaget. Rättigheter och skyldigheter för B-aktieägare liksom för klubbens medlemmar framgår av vid varje tidpunkt gällande stadgar och övriga bestämmelser för klubben och av bolagsordning för bolaget.

Rätt att spela på banan
Rätten att spela på klubbens bana har den som äger B-aktie och som beviljats medlemskap i klubben och som fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben och bolaget. Rätten att spela på banorna är personlig. Ägare av B-aktie som önskar vara passiv medlem i klubben får dock låna ut eller på annan sätt upplåta rätten till spel under helt kalenderår till fysisk person med verkan att denne träder i innehavarens ställe, dock under förutsättning att upplåtaren har betalt avgift som passiv medlem i klubben och att den till vilken upplåtelsen sker har beviljats medlemskap i klubben och som fullgjort sina ekonomiska förpliktelser.

Skyldighet att pantsätta B-aktie
Ägare av B-aktie är skyldig att skriftligen oåterkalleligen pantsätta aktien till klubben till säkerhet för sitt rätta fullgörande av sina skyldigheter mot klubben och bolaget, bl.a. enligt stadgar och dessa regler om innehav av B-aktie, vilken skyldighet även gäller för ny ägare av aktien.

Skyldighet att betala avgifter
Ytterligare regler för ägare av B-aktie framgår av § 13 i klubbens stadgar och av villkor mellan aktieägare och Bolaget. Därav framgår att:

Medlem som äger B-aktie i driftsbolaget är skyldig att årligen betala den avgift som årsmötet bestämmer för rättigheten att spela på banorna. Underlåter medlemmen det och har avgiften inte betalats inom 60 dagar efter skriftlig anmodan är klubben berättigad att återköpa B-aktien för 1 kr.

Överlåtelse av B-aktie
Överlåtelse av aktie i bolaget bör ske på klubbens kansli som har delegation att direkt fatta alla beslut om samtycke och medlemskap och registrera ny ägare i aktieboken. Hos klubbens kansli finns överlåtelsehandling, pantsättningshandling, medlemsansökan samt allmän information om försäljning av B-aktie.

Medlem förbinder sig att endast sälja eller skänka sin B-aktie till en fysisk person som även ansökt om och beviljats medlemskap i klubben och betalat gällande inträdesavgift – eller alternativt att låta klubben få eller återköpa aktien enligt förfarandet ovan, se under Skyldighet att betala avgifter. Om dessa villkor inte skulle vara uppfyllda kvarstår medlemmens skyldighet att betala av årsmötet beslutade avgifter tills ny ägare som uppfyller villkoren hittats. Om härvid B-aktieinnehavarens sammanlagda skuld till klubben och bolaget bedöms kunna att överstiga den pantsatta B-aktiens värde har klubben rätt att sälja B-aktien till tredje man och helt eller delvis kvitta influtet belopp mot skulden. Överskjutande belopp återbetalas till ägaren.

Regler som gäller efter det att medlemskap upphört
Vad som här stadgas gällande klubbens och bolagets rätt att skydda fordran och rätt till återköp av B-aktie gäller även för f d medlem i klubben som lämnat eller uteslutits enligt stadgarnas §§ 11 och 12, men behållit sin B-aktie under en tid av mer än 60 dagar.

Samtycke
Ägare av B-aktie som vill överlåta denna är skyldig att enligt bestämmelser som framgår av bolagsordning i Ingarö Golfklubb AB först anmäla detta till bolaget. Bestämmelse om samtyckesförbehåll framgår av § 12 i Ingarö Golf AB:s bolagsordning. Samtycke behöver inte ske om ägandet till B-aktien övergår genom arv eller testamente, varvid dock gäller att den nya ägaren i detta fall inom rimlig tid antingen blir medlem i klubben eller säljer aktien enligt reglerna ovan.

Anmälan om samtycke skall ske skriftligen hos Bolaget och inges till klubbens kansli. Anmälan skall även innefatta ansökan om medlemskap som skall vara undertecknad av den till vilken överlåtelse avses ske. Om Bolaget ej medger samtycke enligt ovan kan Bolaget anvisa annan som förvärvare till det pris som angivits i anmälan.


Köp samt överlåtelse av B-aktie

Klubben fakturerar köparen årsavgift (medlems- och spelavgift) samt inträdesavgift vid köp av B-aktie och inträde i klubben. Detta om överlåtelse sker innan årsavgiften är fakturerad. Om Årsavgiften redan är fakturerad är det upp till sä’ljaren att ta in denna avgift från den nya medlemmen. Klubben fakturerar då inte den nya medlemmen årsavgift. B-aktiemedlemmen spelar sedan obegränsat. Särskilda regler gäller för vardagsmedlemskap med B-aktie.Vardagsmedlemskap, när vardagsmedlem avser att sälja sin aktie så medföljer inte medlemskapet med utan köparen måste då bli fullvärdig medlem och plats ges till den som står i kö för vardagsmedlemskap. Aktiebrev för B-aktie utfärdas ej och aktien förs i aktiebok.

Innehav av B-aktie medför skyldighet att erlägga full årsavgift.

B-aktie är överlåtbar på marknaden. Vid köp och försäljning rekommenderas annonsering på www.golf.se under Köp och sälj eller på www.blocket.se. Annons kan även sättas upp på klubbens anslagstavla.

VIKTIGT!
Vid överlåtelse överenskommer säljare och köpare om priset på B-aktie. Klubben fakturerar köparen inträdesavgift samt årsavgift om denna ännu inte fakturerats för året. Säljare har dock rätt att överlåta årsavgift till köparen. Blanketter för överlåtelse samt ansökan ny medlem finns till vänster. Det finns värdefull information om tillvägagångssätt i pdf-filen.