Detta gäller för medlem inför ny säsong

Kontakt gällande medlemskap, kansli@igk.se.

GENERELLA VILLKOR

Utträde

 • Om du vill utträda som medlem ska det anmälas till klubben senast 14/11. Om det inte sker löper medlemskapet vidare under kommande kalenderår.

Ändring av medlemskategori

 • Om du vill ändra din medlemskategori ska det anmälas till klubben senast 14/11.
  Ex: Innehavare av B-aktie som vill byta från Fullvärdig medlem till Vardagsmedlem eller vice versa.

Förfallodag, betalning av årsavgift

 • Förfallodag för medlem i Ingarö Golfklubb är 31/3.
 • Förfallodag för medlem i Ingarö Golf AB (BAS, SILVER, GULD) är 28/2.

Förändring av kategori p.g.a. ålder

 • Medlem som byter medlemskategori på grund av ålder flyttas till ny kategori.
  Ex: Junior 18-21 år som kommande år fyller 22 år flyttas till kategori Yngre senior 22-25 år.

B-AKTIE VILLKOR & REGLER

Betalning av årsavgift

 • Innehavare av B-aktie per 15/11 är skyldig att betala årsavgift nästkommande år för Fullvärdig medlem alternativt Vardagsmedlem.
 • Om särskilt skäl finns kan passivt medlemskap beviljas, läs mer här.

Återlämna B-aktie till klubben

 • Innehavare av B-aktie kan, om han/hon så önskar återlämna B-aktien till klubben utan ersättning senast 14/11 och samtidigt utträda ur klubben. Om så sker är han/hon inte längre skyldig att erlägga årsavgift för kommande år.

Sälja B-aktie

 • B-aktie kan säljas på öppna marknaden. Köparen blir då medlem samtidigt som han/hon registreras som aktieägare.
 • Om säljaren har erlagt årsavgiften reglerar köpare och säljare årsavgiften sinsemellan.
 • Blankett för överlåtelse av B-aktie finns på hemsidan, klicka här.

Hyra ut spelrätt

 • Innehavare av B-aktie kan hyra ut sin spelrätt till annan person under ett år. Den personen som hyr spelrätten är då Årsmedlem eller Årsmedlem vardag.
 • Aktieägaren är passiv medlem under året spelrätten hyrs ut.
 • Uthyrning av spelrätt förutsätter att ägaren själv kan anvisa en person som hyr spelrätten.

B-aktier i Ingarö Golf AB (publ)

Grunden för medlemskap i Ingarö Golfklubb är innehav av en B-aktie (spelaktie) i Ingarö Golf AB. Som innehavare av en B-aktie väljer du om du vill vara Fullvärdig medlem eller om du vill vara Vardagsmedlem. Om särskilda skäl finns kan innehavare av B-aktie vara passiv medlem, då under högst två år.

VIKTIGT!
Vid överlåtelse överenskommer säljare och köpare om priset på B-aktie. Klubben fakturerar köparen årsavgift om denna ännu inte fakturerats för året. Säljare har rätt att överlåta inbetald årsavgift till köparen.

Regler för innehav av B-aktie


Aktier i Ingarö Golf AB (publ)

A-aktier
I bolaget finns 2 000 A-aktier, om vardera tio (10) röster, som ägs av golfklubben.

B-aktier (spelaktier)
Innehav av B-aktie är grunden för medlemskap med spel alla dagar eller vardagar. Det finns 2 000 B-aktier (spelaktier) varav ca 1 450 ägs av medlemmar i golfklubben. Övriga B-aktier ägs av klubben. Varje aktie har en (1) röst.

C-aktier
Det finns 509 C-aktier varav 223 aktier ägs av fysiska personer, främst medlemmar. Övriga C-aktier  ägs av klubben. Varje aktie har en (1) röst. C-aktien är inte knutet till ett medlemskap. En C-aktie ger 250 kr lägre årsavgift för innehavaren.

Alla aktier förs i aktiebok i enlighet med Aktiebolagslagen. Aktiebrev utfärdas ej, men intyg om innehav kan utfärdas efter önskemål.