Detta gäller medlem inför ny säsong

Naturligtvis fortsätter du som medlem i samma kategori även nästkommande säsong om du väljer att låta medlemskapet löpa vidare (personer som byter kategori på grund av ålder blir kontaktade).

Om du funderar över att förändra eller avsluta ditt medlemskap kan du se nedan vad som gäller.

  • Om du vill utträda ur klubben ska det anmälas senast 14/11. Om det inte sker löper medlemskapet vidare under kommande kalenderår.
  • Innehavare av B-aktie är skyldig att betala årsavgift för fullt medlemskap (8.595 kr 2023) alternativt vardagsmedlemskap (6.795 kr 2023). Om särskilt skäl finns kan passivt medlemskap beviljas, läs mer här.
  • För att innehavare av B-aktie inte ska vara skyldig att betala årsavgift för kommande år enligt ovan måste B-aktie avyttras senast 14/11 och medlemskapet sägas upp i samband med detta.
  • B-aktie kan säljas på öppna marknaden exempelvis genom annons på klubbens hemsida. B-aktie kan också återlämnas till Ingarö Golfklubb utan ersättning.

Anmälan om utträde sker till Ingarö Golfklubb/Ingarö Golf AB via mejl på kansli@igk.se.

Anmälan om ändring av medlemskategori sker via mejl till kansli@igk.se.

B-aktier i Ingarö Golf AB (publ)

Grunden för medlemskap i Ingarö Golfklubb är innehav av en B-aktie ”spelaktie” i Ingarö Golf AB (publ). Som innehavare av en B-aktie väljer du om du vill vara medlem och spela alla dagar i veckan eller om du vill vara vardagsmedlem. Om särskilda skäl finns kan innehavare av B-aktie vara passiv medlem, då under högst två år.

Innehav av B-aktie medför skyldighet att erlägga full årsavgift eller årsavgift för vardagsmedlemskap.

B-aktie är överlåtbar på marknaden. Annonser om aktier till salu finns på klubbens hemsida. Det går också att sälja/köpa aktier på annan plats, exempelvis www.blocket.se.

VIKTIGT!
Vid överlåtelse överenskommer säljare och köpare om priset på B-aktie. Klubben fakturerar köparen årsavgift om denna ännu inte fakturerats för året. Säljare har rätt att överlåta inbetald årsavgift till köparen.

Aktier i Ingarö Golf AB (publ)

A-aktier
I bolaget finns 2 000 A-aktier, om vardera tio (10) röster, som ägs av golfklubben.

B-aktier – ”spelaktier”
Innehav av B-aktie är grunden för medlemskap med spel alla dagar eller vardagar. Det finns 2 000 B-aktier, ”spelaktier” varav ca 1 500 ägs av medlemmar i golfklubben. Övriga B-aktier ägs av klubben. Varje aktie har en (1) röst.

C-aktier
Det finns 509 C-aktier varav 223 aktier ägs av fysiska personer, främst medlemmar. Övriga C-aktier  ägs av klubben. Varje aktie har en (1) röst. C-aktien är inte knutet till ett medlemskap. En C-aktie ger 250 kr lägre årsavgift för innehavaren.

Alla aktier förs i aktiebok i enlighet med Aktiebolagslagen. Aktiebrev utfärdas ej, men intyg om innehav kan utfärdas efter önskemål.