Kallelse extra årsmöte 16/10

Kallelse till extra årsmöte i Ingarö Golfklubb

Måndag 16 oktober 2023 kl. 19.00 på Gustavsbergsteatern

Anmälan till mötet
Anmäl dig till extra årsmötet 16/10 genom att klicka här.

Dagordning

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 4. Fastställande av röstlängd för mötet.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Masterplan för Skogsbanan och övningsområden.
  FÖRSLAG – Beslut att fastställa Masterplan för Skogsbanan och övningsområden samt att investeringar i banor och övningsområden 2024-2027 ska följa Masterplanens intention.
 7. Masterplan för Ängsbanan.
  FÖRSLAG – Styrelsen får i uppdrag att fortsätta arbetet med Masterplan för Ängsbanan, där förslag till beslut avseende Masterplan för Ängsbanan läggs fram till ett senare årsmöte.
 8. Försäljning av mark för bostäder.
  FÖRSLAG – Styrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att sälja mark för bostäder i anslutning till Skogsbanan (områden markerade i Masterplan för Skogsbanan och övningsområden).
 9. Mötet avslutas.

Ingarö 2023-10-04
Styrelsen

Handlingar till mötet

Underlag till punkt 6 på dagordningen

Information till punkt 7 på dagordningen


Material från informationsmöten samt frågor och svar