Information från Klubbchef/VD & Ordförande

Bästa medlemmar

Vi vill inledningsvis tacka alla er medlemmar för en fantastisk säsong 2022! I år har klubben firat 60 år där vi har arrangerat ett antal sociala aktiviteter, vilka alla har varit välfyllda.

Att ständigt sträva mot vår vision att skapa En golfupplevelse för alla ger oss energi. Vår värdegrund, Gemenskap, Engagemang, Kvalitet visar vad vi står för.

Våra tre övergripande mål är Attraktiv golfanläggning, Hög service & trevligt bemötande samt Tydlig kommunikation. För att arbeta mot dessa har vi definierat ett antal huvudaktiviteter. Dessa huvudaktiviteter bryts sedan ner i operativa aktiviteter som genomförs i det dagliga arbetet.

SPEL PÅ BANORNA MAJ-SEPTEMBER
Vi kan glädjande se att det har spelats nästan lika många ronder i år som 2021. Detta samtidigt som många klubbar i Sverige och i Stockholm har märkt ett minskat intresse. För att läsa mer om spelet under säsongen klicka här.

MEDLEMS- & GÄSTUNDERSÖKNINGAR
I medlemsundersökningen fick vi in 967 svar, en svarsfrekvens på 47%. I gästundersökningen fick vi in 1.056 svar, en svarsfrekvens på 26%. Detta ger oss ett nuläge avseende hur medlemma och gäster ser på verksamhetens olika delar, vilket är mycket värdefullt. För att ta del av utfall i medlems- & gästundersökningarna, klicka här.

EKONOMI 2022
Medlemsantalet har bibehållits från 2021 och därmed även intäkter från medlemmars årsavgifter. Greenfeeintäkterna är nära utfall 2021 vilket är ca 700.000 kr bättre än budget. Även intäkter från sponsorer och företagsgolf är något bättre än budget.

Personalkostnader är lägre än budget, vilket beror på att ny Klubbchef/VD tillträdde fullt ut först 1 april samt att vi under en del av säsongen har haft en vakans på kansliet.

Driftskostnader är högre än budget, vilket till stor del beror på kraftigt ökade kostnader för el, diesel, bensin, gödning och växtskyddsmedel.

I nuläget har vi en prognos som visar ett väsentligt bättre resultat än budget (budgeterat resultat är +719.000 kr).

Vi har i grunden en mycket stark och stabil ekonomi, men vi måste samtidigt vara väldigt ödmjuka inför kommande år som mycket väl kan innebära ekonomiska utmaningar för såväl privatpersoner som för företag.

PIERRE FULKE – BANUTVECKLING
Pierre Fulke arbetar vidare med att ta fram en konceptuell masterplan för våra banor och övningsområden. Presentation av arbetet sker i närtid i styrelsen för att sedan presenteras för medlemmarna. Vi kommer att sätta samman en referensgrupp med fyra medlemmar (två kvinnor och två män) för att vara en del i det fortsatta arbetet.

En av grunderna i arbetet är att behålla Ängsbanan som en snabbspelad 18-hålsbana för medlemmar och gäster. Vissa justeringar kommer att ske för att förbättra spelupplevelsen och öka säkerheten.

Det största fokuset kommer att läggas på Skogsbanan, där Pierre ser en möjlighet att utveckla den till en unik golfupplevelse i vår vackra skärgårdsnatur.

Vi har tillsammans beslutat att driving rangen ska vara kvar där den är idag och att vi ska utveckla den till att bli en del i en attraktiv golfupplevelse. I detta kan ingå att utveckla målområden samt att applicera modern teknik, exempelvis Top-Tracer eller Trackman.

Även övningsområden utöver driving rangen ska utvecklas för att skapa förutsättningar för en bred träningsverksamhet där många medlemmar träffas och trivs tillsammans med våra PGA-tränare.

Årsmötet 2022 beslutade att Skogsbanan 2023 spelas med sin ursprungliga bansträckning, se på hemsidan genom att klicka här.

KLUBBHUSET
Vi har anlitat två inredningsarkitekter som hjälper oss att titta på övervåningen i klubbhuset. Detta i syfte att förbättra upplevelsen för medlemmar och gäster. I detta ligger bland annat att skapa ett bättre välkomnande vid incheckning samt att skapa en miljö i den publika restaurangdelen vilken medför att klubbkänslan stärks ytterligare genom social samvaro och gemenskap.

KIOSKER & TOALETTER PÅ BANORNA
Vi arbetar för att lösa frågan gällande kiosker och toaletter på banorna. På Skogsbanan tittar vi på en ny kiosk, där vi behöver lösa fråga gällande vatten och avlopp. På Ängsbanan tittar vi på att renovera befintlig kiosk.

ORGANISATION
Vi välkomnar våra nya PGA-tränare Daniel Ström och Marcus Jonsson. De kommer tillsammans att arbeta med utbildningsverksamheten från 1 april 2023.

Vi har tillsvidareanställt vår mekaniker Simon Lowndes som tillsammans med banchef Craig Koch och biträdande banchef Nick Rassadkin utgör kärnan i vårt team för skötsel av banor och anläggning.

Reception/shop som från nästa säsong drivs i klubbens regi kommer att bemannas med säsongspersonal samt av Klubbchef/VD och våra golftränare.

Kanslifunktionen hanterar vi till stor del inom ramen för organisationen i reception/shop. Den ekonomiska redovisningen sköts av en extern byrå.

I restaurangen fortsätter Patricia Fäldt Fedko och Christopher Fäldt som krögare. Som en viktig nyckelspelare i restaurangteamet har vi även kvar vår köksmästare Diego Preza.

Utöver ovanstående personer kommer vi fortsatt ha ett stort antal säsongsanställda medarbetare samt ideellt engagerade medarbetare.

ÅRSAVGIFTER 2023
Mot bakgrund av de kostnadsökningar som vi ser är det nödvändigt att höja årsavgifterna något inför 2023. Tack vare vår goda ekonomi kan vi genomföra höjning av avgifterna som vi bedömer är rimliga för medlemmarna, även om detta inte fullt ut täcker verksamhetens direkta kostnadsökningar. Vi höjer spelavgiften (del av årsavgiften som går till Ingarö Golf AB) med 250 kr för fullvärdig medlem och vardagsmedlem med B-aktie. Årsavgiften för dessa kategorier har varit densamma 2020, 2021 och 2022. Årsavgifter 2023 för samtliga medlemskategorier kan ni se på hemsidan genom att klicka här.

I den osäkerhet vi lever i anser styrelsen att det är viktigt att kommunicera årsavgifter för kommande år i god tid för att såväl befintliga medlemmar som potentiella nya medlemmar ska känna till förutsättningarna.

Vi önskar er en fin höst och vinter och ser fram mot att se er igen till våren 2023!

Ingarö 2022-10-19

Pelle Sättare, Klubbchef/VD
Bo Emanuelsson, Ordförande

Om du har frågor är du välkommen att höra av dig till oss.
Pelle Sättare, mejl
Bo Emanuelsson, mejl