Vårmöte/årsmöte & årsstämma torsdag 25/4


HANDLINGAR


ANMÄLAN

 • Anmälan till vårmöte/årsmöte Ingarö Golfklubb, klicka här.
 • Anmälan till årsstämma Ingarö Golf AB (publ), klicka här.

KAFFE & SMÖRGÅS

 • Klubben bjuder på kaffe & smörgås från 18.00.

Ingarö Golfklubb vårmöte/årsmöte

Medlemmarna i Ingarö Golfklubb, org nr 814000-0467 kallas härmed till vårmöte/årsmöte torsdag 25 april 2024 kl. 19.00. Plats för mötet är Ingarö Golfklubb.

Dagordning

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare.
 3. Fråga om årsmötet har utlysts på rätt sätt.
 4. Fastställande av röstlängd för mötet.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Föredragningar:
  • Föredragning och godkännande av styrelsens för golfklubben verksamhetsberättelse med årsredovisning och årsbokslut för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
  • Föredragning av styrelsens för Ingarö Golf AB verksamhetsberättelse med årsredovisning för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
 7. Föredragning av revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott eller underskott.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen i Golfklubben för den tid revisionen avser.
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
 11. Föredragning av valberedningens förslag till styrelse och revisorer.
 12. Val av
  • klubbens ordförande för en tid av ett (1) år;
  • halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år;
  • en (1) revisor jämte en (1) suppleant för en tid av ett (1) år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
  • högst fyra ledamöter till valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en ska utses tillordförande;
  • Golfklubbens representant på årsstämma i Ingarö Golf AB
 13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 14. Direktiv till Golfklubbens representant inför beslut på årsstämman i Ingarö Golf AB
  • angående ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser,
  • om val av ordförande, styrelseledamöter och revisor.
 15. Övriga frågor, information, frågestund och allmän diskussion.

2024-03-25
Styrelsen för Ingarö Golfklubb

Handlingar inför vårmötet/årsmötet finns tillgängliga på klubbens kansli från 11 april.


Ingarö Golf AB (publ) årsstämma

Härmed kallar styrelsen för Ingarö Golf AB (publ), org nr 556416-2096 aktieägarna till årsstämma torsdag 25 april 2024 klockan 20.00. Plats för stämman är Ingarö Golfklubb. För deltagande på stämman krävs dels att man är införd i bolagets aktiebok senast 17 april 2024, dels att anmälan skett senast 17 april 2024.

Dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordningen
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 7. Beslut om:
  • fastställelse av resultaträkning och balansräkning
  • disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  • ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
 9. Val av styrelse och revisor med suppleant
 10. Övriga frågor
 11. Mötes avslutande

2024-03-25
Styrelsen för Ingarö Golf AB

Handlingar inför stämman finns tillgängliga på bolaget kansli från 11 april.

Kallelsen till stämman sker även i Post- & inrikes tidningar samt i Svenska Dagbladet med införande 27 mars 2024.