Konceptuell masterplan för banor och övningsområden

Vårt arbete tillsammans med Pierre Fulke Design AB (Pierre Fulke) fortsätter, där uppdraget till Pierre Fulke är att ta fram en konceptuell masterplan för banor och övningsområden. Syftet med arbetet är att säkerställa klubbens attraktionskraft och konkurrenskraft även i framtiden. Pierre Fulke har varit engagerad sedan i juni 2022, där han har genomfört ett antal besök på klubben.

Vad är en konceptuell masterplan?
En konceptuell masterplan är den del av en masterplan som innefattar idéerna, konceptet för anläggningen, disposition och placering av banans alla beståndsdelar samt den övergripande designen för anläggningen. Detta presenteras tvådimensionellt genom skisser, bilder, i text och med ord.

Den konceptuella masterplanen är ”kartan” för framtiden. Denna säkerställer att allt vi gör leder mot den målbild som planen visar och beskriver. Successiva beslut om investeringar för att arbeta mot den konceptuella masterplanen fattas årligen vid klubbens årsmöte.

Arbetet så här långt
Styrelsen erhöll under hösten 2022 information om Pierre Fulkes arbete. Fyra medlemmar utsågs i december 2022 till referenspersoner och fick ta del av materialet. Söndag 12 mars 2023 genomfördes ett möte med styrelsen, de fyra referenspersonerna, valberedningen och våra medarbetare. Vid det mötet gavs alla deltagare möjlighet att ge sina synpunkter och tankar på Pierre Fulkes arbete så här långt.

Arbetet de närmaste månaderna
Styrelsen har beslutat att extra medlemsmöte gällande konceptuell masterplan kommer att hållas i augusti 2023. Detta säkerställer att alla medlemmar ges möjlighet att, i god tid erhålla komplett information inför ett beslut. Förslag från Pierre Fulke samt övriga delar som är av betydelse kommer att presenteras på hemsidan senast 15 juni så att alla medlemmar kan ta del av materialet inför det extra medlemsmötet i augusti.

Allt vi gör för oss mot vår vision att skapa EN GOLFUPPLEVELSE FÖR ALLA.

Ingarö 2023-03-17

Pelle Sättare, Klubbchef/VD
pelle.sattare@igk.se