Regler för innehav av B-aktie i Ingarö Golf AB (publ)

Allmänt
Följande Regler gäller för ägare av B-aktie i Ingarö Golf AB (publ) (”bolaget”). Klubben är majoritetsägare av bolaget. Rättigheter och skyldigheter för B-aktieägare liksom för klubbens medlemmar framgår av vid varje tidpunkt gällande stadgar och övriga bestämmelser för klubben och av bolagsordning för bolaget.

Rätt att spela på banan
Rätten att spela på klubbens bana har den som äger B-aktie och som beviljats medlemskap i klubben och som fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben och bolaget. Rätten att spela på banorna är personlig. Ägare av B-aktie som önskar vara passiv medlem i klubben får dock låna ut eller på annan sätt upplåta rätten till spel under helt kalenderår till fysisk person med verkan att denne träder i innehavarens ställe, dock under förutsättning att upplåtaren har betalt avgift som passiv medlem i klubben och att den till vilken upplåtelsen sker har beviljats medlemskap i klubben och som fullgjort sina ekonomiska förpliktelser.

Utdrag ur stadgar för Ingarö Golfklubb

§ 11 UTTRÄDE

Medlem som vill utträda ur golfklubben, skall skriftligen eller via mail anmäla detta till kansliet före den 15 november innevarande år i annat fall löper medlemskapet på i ytterligare 1 år.

Medlem som inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben skall anmodas att göra det genom påminnelseskrift. Underlåter medlem att fullgöra de ekonomiska förpliktelserna till klubben inom 60 dagar från förfallodag och är inte anstånd begärt och beviljat av styrelsen, skall denne anses ha anmält sitt utträde ur klubben.

§ 13 MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

Medlem i golfklubben

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
 • har rätt till information om klubbens verksamhet,
 • är, om medlemskap förelåg per den 1 januari, skyldig att fullgöra sina ekonomiska
  förpliktelser genom att betala de avgifter som beslutas av årsmöte
 • får inte överlåta eller upplåta någon rättighet som följer endast av medlemskapet,
 • har rätt att spela på golfbanorna under de förutsättningar som anges nedan,
 • skall följa klubbens stadgar och de beslut som fattats av klubbens organ samt följa de i
  § 3 nämnda organisationernas stadgar, bestämmelser och beslut,
 • har inte rätt till del av klubbens behållning eller egendom vid upplösning av klubben.

Rätt att spela på golfbanorna

 • har aktiv medlem som äger B-aktie i driftsbolaget och är antecknad i aktieboken,
 • har medlem som ingår i övriga aktiva medlemstyper enligt årsmötesbeslut,
 • har greenfee- och företagsgäster,
 • har den som av annat skäl är berättigad till spel på golfbanorna,
 • har medlem som fullgjort sina ekonomiska förpliktelser.

Innehav av B-aktie

Innehav av B-aktie berättigar ej till automatiskt medlemskap i klubben.

Antalet B-aktier som driftsbolaget kan ge ut framgår av driftsbolagets från tid till annan gällande bolagsordning.

Ägare av B-aktie är skyldig att skriftligen oåterkalleligen pantsätta aktien till klubben till säkerhet för sitt rätta fullgörande av sina skyldigheter mot klubben, bl.a. enligt stadgar och dess regler om innehav av B-aktie, vilken skyldighet även gäller för ny ägare av aktien.

Medlem som äger B-aktie i driftsbolaget är skyldig att årligen betala den avgift som årsmötet bestämmer för rättigheten att spela på banorna. Underlåter medlemmen det och har avgiften inte betalats inom 60 dagar efter skriftlig anmodan är klubben berättigad att återköpa B-aktien.
Klubben skall meddela medlemmen sitt beslut att återköpa aktien i ett vanligt brev till medlemmen, varvid klubben är skyldig att betala lösen – efter avräkning av medlemmens skuld på avgifter, försäljningskostnader eller annan skuld till klubben – för aktiens värde på dagen för klubbens beslut. Aktiens värde på nyss nämnda dagen skall anses motsvara den köpeskilling som klubben kan betinga sig vid en försäljning av aktien inom trettio dagar från den dagen genom annonsering på lämpligt sätt, exempelvis på golf.se eller blocket.se. Skulle, trots genomförd annonsering, någon försäljning inte kunna komma till stånd inom angiven tid skall värdet anses vara en krona. Lösenbeloppet skall betalas inom 30 dagar från den tidpunkt då det blev bestämt.

Medlem förbinder sig att endast sälja eller skänka sin B-aktie till en fysisk person som även ansökt om och beviljats medlemskap i klubben och betalat gällande inträdesavgift – eller alternativt att låta klubben få eller återköpa aktien enligt förfarandet ovan. Om dessa villkor inte skulle vara uppfyllda kvarstår medlemmens skyldighet att betala av årsmötet beslutade avgifter tills ny ägare som uppfyller villkoren hittats.

Om härvid B-aktieinnehavarens sammanlagda skuld till klubben och bolaget bedöms kunna överstiga den pantsatta B-aktiens värde har klubben rätt att sälja B-aktien till tredje man och helt eller delvis kvitta influtet belopp mot skulden. Överskjutande belopp återbetalas till ägaren.

Vad som här stadgas gällande klubbens rätt att skydda fordran och eller klubbens rätt till återköp av B-aktie gäller även för f.d. medlem som lämnat eller uteslutits från klubben enligt stadgarnas § 11 och 12, men behållit sin B-aktie under en tid av mer än 60 dagar därefter.

Närmare bestämmelser om ägare av B-akties rättigheter och skyldigheter finns även i ”Regler om innehav av B-aktie i Ingarö Golfklubb AB (publ)”. Sådana bestämmelser fastställs av årsmöte.

Övrig information om B-aktier

Samtycke
Ägare av B-aktie som vill överlåta denna är skyldig att enligt bestämmelser som framgår av bolagsordning i Ingarö Golf AB (publ) först anmäla detta till bolaget. Bestämmelse om samtyckesförbehåll framgår av § 12 i Ingarö Golf AB:s bolagsordning. Samtycke behöver inte ske om ägandet till B-aktien övergår genom arv eller testamente, varvid dock gäller att den nya ägaren i detta fall inom rimlig tid antingen blir medlem i klubben eller säljer aktien enligt reglerna ovan.

Anmälan om samtycke skall ske skriftligen hos Bolaget och inges till klubbens kansli. Anmälan skall även innefatta ansökan om medlemskap som skall vara undertecknad av den till vilken överlåtelse avses ske. Om Bolaget ej medger samtycke enligt ovan kan Bolaget anvisa annan som förvärvare till det pris som angivits i anmälan.

Köp samt överlåtelse av B-aktie

Klubben fakturerar köparen årsavgift (medlems- och spelavgift) samt inträdesavgift vid köp av B-aktie och inträde i klubben. Detta om överlåtelse sker innan årsavgiften är fakturerad. Om Årsavgiften redan är fakturerad är det upp till säljaren att ta in denna avgift från den nya medlemmen. Klubben fakturerar då inte den nya medlemmen årsavgift. B-aktiemedlemmen spelar sedan obegränsat. Aktiebrev för B-aktie utfärdas ej och aktien förs i aktiebok.