Årsmedlem hyrd spelrätt (B-aktie)

Medlemskapet avtalas årligen och är giltigt från avtalsdatum t.o.m. 31/12 innevarande säsong. Medlemskapet är knutet till en B-aktie som hyrs ut. Medlemskapet kan gälla för fritt spel vardagar eller fritt spel alla dagar.

Fritt spel alla dagar 9 395 kr
Fritt spel helg- och aftonfria vardagar 7 595 kr

Om du vill anmäla ditt intresse av årsmedlemskap kan du göra det genom att fylla i formulär nedan. Ange om det avser spel alla dager eller spel vardagar.

  Ansökningsformulär

  Jag godkänner att min namn visas i start-och resultatlistor på webben
  JaNej

  *obligatorisk information

   

  Regler för Nyttjandeavtal av B-aktie i Ingarö Golfklubb och Ingarö Golf AB

  Allmänt
  Medlem som ej önskar vara aktiv kan överlåta nyttjanderätten till sin B-aktie till Ingarö GK. Överlåtelsen sker genom att medlemmen anmäler sitt intresse till kansliet genom insändande av avtal. Ingarö GK kan i sin tur överlåta nyttjanderätten till Årsmedlem.

  Avgifter
  Medlemmen är skyldig att erlägga full årsavgift (medlemsavgift + spelavgift) intill dess att kansliet erhållit årsavgift och inträdes-/registreringsavgift från nyttjaren. Kansliet återbetalar då erlagd årsavgift med avdrag för avgift för passivt medlemsskap.

  Ansökan

  Kansliet administrerar nyttjandet genom avtal upprättas mellan klubben och B-aktieinnehavaren respektive klubben och nyttjare på av klubben tillhandahållna formulär. Nyttjaren skall dessutom ansöka om Årsmedlemsskap genom att till klubben insända medlemsansökan.

  Avtalstid
  Nyttjandeavtalet gäller för en säsong.

  Uppsägning
  Nyttjandeavtalet kan ej sägas upp under avtalstiden.

  Giltighet
  Nyttjandeavtalet är giltigt först då fulla årsavgifter erlagts och då nyttjarens Årsmedlemsansökan har godkänts av klubben.

  Ändrad kategori
  Innehavaren av B-aktie, övergår till fullt betalande medlem efter avtalsperiodens slut. B-aktieinnehavaren erlägger passiv medlemsavgift.

  Tävlingsdeltagande
  Nyttjare/Årsmedlem äger rätt att deltaga i all tävlingsverksamhet och har rätt att representera klubben i seriespel o.dyl. Dock med beaktande av reglerna för val av hemmaklubb.

  Genom att fylla i ansökan har du tagit del av bestämmelserna för Årsmedlem med hyrd B-aktie samt klubbens stadgar.