Medlemskapet avtalas årligen och är giltigt från avtalsdatum t.o.m 31/10 innevarande säsong. Medlemskapet är även knutet till en B-aktie som hyrs ut. Medlemskapet kan gälla för fritt spel vardagar eller fritt spel alla dagar.

Årsmedlemmen betalar en fast årsavgift, medlems- och spelavgift och spelar sedan obegränsat.


Regler för Nyttjandeavtal av B-aktie i Ingarö Golfklubb och Ingarö Golf AB

Allmänt
Medlem som ej önskar vara aktiv kan överlåta nyttjanderätten till sin B-aktie till Ingarö GK. Överlåtelsen sker genom att medlemmen anmäler sitt intresse till kansliet genom insändande av avtal. Ingarö GK kan i sin tur överlåta nyttjanderätten till Årsmedlem.

Avgifter
Medlemmen är skyldig att erlägga full årsavgift (medlemsavgift + spelavgift) intill dess att kansliet erhållit årsavgift och inträdes-/registreringsavgift från nyttjaren. Kansliet återbetalar då erlagd årsavgift med avdrag för avgift för passivt medlemsskap.

Ansökan

Kansliet administrerar nyttjandet genom avtal upprättas mellan klubben och B-aktieinnehavaren respektive klubben och nyttjare på av klubben tillhandahållna formulär. Nyttjaren skall dessutom ansöka om Årsmedlemsskap genom att till klubben insända medlemsansökan.

Avtalstid
Nyttjandeavtalet gäller för en säsong.

Uppsägning
Nyttjandeavtalet kan ej sägas upp under avtalstiden.

Giltighet
Nyttjandeavtalet är giltigt först då fulla årsavgifter erlagts och då nyttjarens Årsmedlemsansökan har godkänts av klubben.

Ändrad kategori
Innehavaren av B-aktie, övergår till fullt betalande medlem efter avtalsperiodens slut. B-aktieinnehavaren erlägger passiv medlemsavgift.

Tävlingsdeltagande
Nyttjare/Årsmedlem äger rätt att deltaga i all tävlingsverksamhet och har rätt att representera klubben i seriespel o.dyl. Dock med beaktande av reglerna för val av hemmaklubb.

Genom att fylla i nedan ansökan har du tagit del av bestämmelserna för Årsmedlem med hyrd B-aktie samt klubbens stadgar. Glöm inte ange om du önskar medlemsskap för alla dagar, 8 995:- eller endast fritt spel på vardagar (helg- och aftonfria vardagar) 7 545:-

    Ansökningsformulär

    Jag godkänner att min namn visas i start-och resultatlistor på webben
    JaNej

    *obligatorisk information