Kallelse extra årsmöte tisdag 28/11

Kallelse till extra årsmöte i Ingarö Golfklubb.
Tisdag 28 november 2023 kl. 19.00 i Fågelviksskolans matsal.

Kaffe & lussebulle serveras från 18.15.

Anmälan till mötet, klicka här.

Dagordning

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 4. Fastställande av röstlängd för mötet.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Ändring av stadgar.
 7. Information om ekonomisk plan 2024.
 8. Årsavgifter 2024.
  a. Fastställande av medlemsavgifter i Ingarö Golfklubb.
  b. Rekommenderade spelavgifter i Ingarö Golf AB.
 9. Hedersledamot.
  Styrelsen föreslår att Dick Kjellberg utses till Hedersledamot – Nivå 1.
 10. Mötet avslutas.

Handlingar (utlagda 2023-11-21)

2023-11-16
Styrelsen
Ingarö Golfklubb