Aktuellt på klubben 23-25 maj

ÄNGSBANAN är öppen.
SKOGSBANAN är öppen (provisorisk green på hål 12).

LÄGESFÖRBÄTTRING
Lägesförbättring med en klubblängd på fairway & foregreen gäller på båda banorna.
Se lokala regler genom att klicka här.

GREENFEE ÄNGSBANAN

 • 500 kr (gäst till medlem 400 kr).

GREENFEE SKOGSBANAN

 • 400 kr (gäst till medlem 300 kr).

RESTAURANG, RECEPTION/SHOP, KLUBBHUS

 • Restaurang har öppet enligt nedan
  • Måndag-onsdag 08.00-19.00.
  • Torsdag-söndag 08.00-20.00.
  • Kioskerna är bemannade på helger och är öppna med självbetjäning alt. kioskbil på vardagar.
 • Reception/shop har öppet enligt nedan.
  • Måndag-torsdag 08.00-17.00.
  • Fredag-söndag 08.00-16.00.
 • Klubbhus är öppet 06.00-22.00.
 • Bagförråd är öppet 06.00-22.30.

GOLFBILAR

  • På Ängsbanan tillåts golfbil för medlemmar som har läkarintyg.
  • På Skogsbanan är det bilförbud (undantag gäller vid spel i tävling, ex seriespel).

Pizza & à la carte i restaurangen

Nu öppnar vi upp för pizza och à la carte i restaurangen.

Pizza, klicka här

À la carte, klicka här

Mors dag 29 maj

Vi firar alla mammor med premiär för Diegos grillbuffé (vegetariskt alternativ finns).
Vi kommer även bjuda på härlig LIVE-musik.

Start från 18.00.

Vuxen 495 kr.
Vegetariskt (ej fisk) 395 kr.
Barn upp till 12 år 175 kr (sen tillkommer 10 kr för varje år).

Förbokning krävs.
Tel: 070-357 33 99
Mail: restaurang@igk.se

Hjärtligt välkomna önskar
Patricia med personal

Referat från årsmötet 27 april

101 medlemmar närvarade.
21 medlemmar deltog via fullmakt.
Totalt deltog 101 + 21 = 122 medlemmar.

Mötet beslutade att:

 • Godkänna verksamhetsberättelse för 2021.
 • Fastställa resultat- och balansräkning för 2021.
 • Bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2021.
 • Godkänna verksamhetsplan för 2022.
 • Fastställa avgifter och budget för 2022.

Valberedningens förslag till ordförande var Bo Emanuelsson. Vid mötet nominerades ytterligare en kandidat till ordförande. Efter votering omvaldes Bo Emanuelsson till ordförande.

Carmen Bergman, Mia Granberg-Stånge och Gerry Sommensjö omvaldes till ledamöter. Jens Ankelstam nyvaldes till ledamot. Samtliga ledamöter i enlighet med valberedningens förslag.

Det innebär att styrelsen efter årsmötet består av:

 • Bo Emanuelsson, ordförande
 • Mia Granberg-Stånge
 • Carmen Bergman
 • Sofia Brorsson
 • Elisabeth Ankarcrona
 • Gerry Sommensjö
 • Martin Zetterberg
 • Jens Ankelstam

Protokoll Årsmöte 2022-04-27
Material Årsmöte & Årsstämma 2022-04-27
Presentation Årsmöte & Årsstämma 2022-04-27

Vårmarknad 30 april

Golfrestaurangen välkomnar våren tillsammans med er!

Lördag 30 april 12.00-16.00 ordnar vi en trevlig vårmarknad med många utställare från Ingarö/Värmdö.

I restaurangen serverar vi mat, färska bullar och gott kaffe. Naturligtvis välkomnas alla besökare med ett leende!

Vi hoppas att få se dig på plats.

Patricia Fäldt med personal
Ingarö Golfrestaurang

Ängsbanan öppnar 30 april

Ängsbanan öppnar lördag 30 april kl. 09.00.

Skogsbanan öppnar fredag 6 maj kl. 09.05.

Varmt välkommen till en ny säsong!

Craig Koch, banchef
Pelle Sättare, klubbchef/VD

Rangen är öppen

Driving rangen är öppen där du kan använda Solokort/rangekort alternativt betala med VISA eller Mastercard.

Årsstämma Ingarö Golf AB (publ) 27/4

Anmälan Årsmöte/Årsstämma
För att anmäla dig till Årsmöte i Ingarö Golfklubb och/eller Årsstämma i Ingarö Golf AB (publ) – skicka ett mail till info@igk.se. Vi vill gärna ha din anmälan för att kunna planera kaffe/dryck och tilltugg.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA
Härmed kallar styrelsen för Ingarö Golf AB (publ), org nr 556416-2096 aktieägarna till ordinarie årsstämma 18.30 onsdag 27 april 2022. Plats för stämman är Ingarö Golfklubb.

Dagordning

1. Val av ordförande för dagens årsstämma
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning. VD:s årsberättelse och revisionsberättelse
7. Beslut om:
a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning
b) disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
9. Val av styrelse och revisor med suppleant
10. Övriga frågor
11. Mötes avslutande

För deltagande på stämman krävs dels att man är införd i bolagets aktiebok senast 19 april 2022, dels att anmälan skett till info@igk.se eller via brev senast 19 april 2022.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse hålls tillgängliga på bolagets kansli från onsdag 13 april. För att erhålla handlingarna mailar du till info@igk.se.

Styrelsen för Ingarö Golf AB

2022-03-30

Årsmöte Ingarö Golfklubb 27/4

Anmälan Årsmöte/Årsstämma
För att anmäla dig till Årsmöte i Ingarö Golfklubb och/eller Årsstämma i Ingarö Golf AB (publ) – skicka ett mail till info@igk.se. Vi vill gärna ha din anmälan för att kunna planera kaffe/dryck och tilltugg. För att administrera anmälningarna på ett smidigt sätt lägger vi, efter att vi har fått ditt mail om anmälan in dig i en ”tävling” med namn ”Årsmöte 2022-04-27”.

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Härmed kallas medlemmarna till årsmöte i Ingarö Golfklubb onsdag 27 april 2022 kl. 18.30.
Plats: Ingarö Golfklubb, klubbhuset.

Dagordning

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera
mötesprotokollet.
3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
4. Fastställande av röstlängd för mötet.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och
räkenskapsåret.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive
underskott i enlighet med balansräkningen.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10.Fastställande av medlemsavgifter för klubben, övriga avgifter och eventuellt kapitaltillskott,
verksamhetsplan samt budget för innevarande verksamhetsår.
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter för verksamhetsåret.
12. Val av:
a. Klubbens ordförande för en tid av ett år
b. Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år
c. Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej
delta.
d. Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande.
e. Ombud till GDF-möte.
13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
a. Ändring av bansträckningen på Skogsbanan
14. Övriga frågor (information och diskussion).

Handlingar inför årsmötet hålls tillgängliga på klubbens kansli från onsdag 20 april.

Varmt välkommen!
Styrelsen

2022-03-30

Renovering av kök

Nu uppgraderar vi kök och diskutrymme för att kunna leverera bra matupplevelser under 2022. Inom kort kommer information om när restaurangen öppnar samt vilka aktiviteter som vi planerar att genomföra under våren.