Årsstämma Ingarö Golf AB (publ) 27/4

Anmälan Årsmöte/Årsstämma
För att anmäla dig till Årsmöte i Ingarö Golfklubb och/eller Årsstämma i Ingarö Golf AB (publ) – skicka ett mail till info@igk.se. Vi vill gärna ha din anmälan för att kunna planera kaffe/dryck och tilltugg.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA
Härmed kallar styrelsen för Ingarö Golf AB (publ), org nr 556416-2096 aktieägarna till ordinarie årsstämma 18.30 onsdag 27 april 2022. Plats för stämman är Ingarö Golfklubb.

Dagordning

1. Val av ordförande för dagens årsstämma
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning. VD:s årsberättelse och revisionsberättelse
7. Beslut om:
a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning
b) disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
9. Val av styrelse och revisor med suppleant
10. Övriga frågor
11. Mötes avslutande

För deltagande på stämman krävs dels att man är införd i bolagets aktiebok senast 19 april 2022, dels att anmälan skett till info@igk.se eller via brev senast 19 april 2022.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse hålls tillgängliga på bolagets kansli från onsdag 13 april. För att erhålla handlingarna mailar du till info@igk.se.

Styrelsen för Ingarö Golf AB

2022-03-30