Årsmöte Ingarö Golfklubb 27/4

Anmälan Årsmöte/Årsstämma
För att anmäla dig till Årsmöte i Ingarö Golfklubb och/eller Årsstämma i Ingarö Golf AB (publ) – skicka ett mail till info@igk.se. Vi vill gärna ha din anmälan för att kunna planera kaffe/dryck och tilltugg. För att administrera anmälningarna på ett smidigt sätt lägger vi, efter att vi har fått ditt mail om anmälan in dig i en ”tävling” med namn ”Årsmöte 2022-04-27”.

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Härmed kallas medlemmarna till årsmöte i Ingarö Golfklubb onsdag 27 april 2022 kl. 18.30.
Plats: Ingarö Golfklubb, klubbhuset.

Dagordning

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera
mötesprotokollet.
3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
4. Fastställande av röstlängd för mötet.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och
räkenskapsåret.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive
underskott i enlighet med balansräkningen.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10.Fastställande av medlemsavgifter för klubben, övriga avgifter och eventuellt kapitaltillskott,
verksamhetsplan samt budget för innevarande verksamhetsår.
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter för verksamhetsåret.
12. Val av:
a. Klubbens ordförande för en tid av ett år
b. Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år
c. Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej
delta.
d. Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande.
e. Ombud till GDF-möte.
13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
a. Ändring av bansträckningen på Skogsbanan
14. Övriga frågor (information och diskussion).

Handlingar inför årsmötet hålls tillgängliga på klubbens kansli från onsdag 20 april.

Varmt välkommen!
Styrelsen

2022-03-30