Information gällande vårmöte, bolagsstämma och fastighetsutveckling

Med anledning av den rådande situationen med COVID-19 så har styrelsen i Ingarö Golfklubb beslutat att skjuta upp årsmötet till en senare, idag ej bestämd tidpunkt. Beslutet är fattat utifrån Svenska Golfförbundets rekommendation till Sveriges golfklubbar att överväga rimligheten att genomföra årsmötet utifrån ett antal kriterier. Styrelsen i IGK har gjort bedömningen att årsmötet bör skjutas upp tillsvidare med tanke på utvecklingen av COVID-19 samt det faktum att medlemmarna på höstmötet redan valt styrelse och revisor för 2020 och även beslutat om avgifter, budget och investeringar. Ambitionen är att kalla till årsmöte direkt efter sommaren, givet att myndigheterna har lättat på kraven gällande folksamlingar.

Bolagsstämma i Ingarö Golf AB kommer att hållas innan den 30 juni och kallelse kommer ut till alla aktieägare inom kort.

I samband med kallelsen till höstmötet informerade styrelsen i IGK medlemmarna om att man hade för avsikt att kalla till ett separat möte under våren för att informera om de möjligheter som finns att utveckla bostäder på vår fastighet. Styrelsen ser ett stort intresse från medlemmarna i denna fråga. För att kunna presentera detta och diskutera frågor från medlemmarna på ett bra sätt så vill styrelsen invänta en tidpunkt när detta inte försvåras på samma sätt som idag pga av COVID-19. Styrelsen har därför beslutat om att återkomma längre fram med en kallelse till ett sådant möte. En senareläggning av mötet kommer inte att påverka våra möjligheter i frågan.

Kommentarer