Organisation

Ingarö Golfklubb är en ideell förening och handlägger all sportslig och ideell verksamhet. I klubben finns en styrelse, ett antal kommittéer och projekt/aktivitetsgrupper samt en lednings- och serviceavdelning - klubbdirektören med kansli. Golfklubben har röstmajoritet i driftbolaget Ingarö Golf AB.

Styrelse väljs av årsmötet. Styrelsen fastställer vilka kommittéer som behövs och fastställer sedan kommittéordföranden.

Kommittéordföranden utser sina medarbetare och upprättar en budget och en verksamhetsplan som fastställs av styrelsen. Styrelsen i sin tur sammanställer budget och verksamhetsplan vilken beslutas av årsmötet.

Klubbdirektören samordnar verksamheten och ansvarar inför styrelsen för den dagliga driften.

Ingarö Golf AB

Sedan 1992 har klubben ett driftsbolag, Ingarö Golf AB som fr.o.m verksamhetsåret 98/99 svarar för driften av golfbanor, fastigheter och tillhandahållandet av golfspel för medlemmar och gäster.

Klubbens styrelse är i sin helhet representerad i Bolagets styrelse och klubbens styrelse utser styrelseledamot att representera klubbens aktieinnehav vid årsstämma.

I bolaget ingår ledning samt serviceenheter för bana, fastigheter, pros, reception och redovisning. Bolagets direktör, tillika klubbchef i golfklubben, ansvarar inför styrelsen för den dagliga driften.

Bolaget tillhandahåller golfspel och svarar för drift och underhåll av banor och fastigheter. Bolaget debiterar medlemmar spelavgifter samt debiterar gäster greenfee, hyra av vagn och golfbil, företagsgolf, företagsspel och sponsring. Bolaget debiterar moms om 6 % för golf och 25 % på övriga tjänster.