Bevakning

Dokumentation för

Trygghetskameror (GDPR) på Ingarö golf

Innehåll

SYFTET MED TRYGGHETSKAMEROR. 2

Allmänt. 2

Bakgrund. 2

Förklaring och motivering enligt BRÅ.. 3

Drift lagring och backup. 4

Backup. 4

Accsess och behörigheter. 4

Incident. 5

Incidentprocess. 5

Personuppgiftsincident. 5

GDPR. 5

Integritetpolicy. 5

Leverantörer. 5

Kontaktuppgifter Ingarö golf AB. 6

Datainspektionen. 6

 

SYFTET MED TRYGGHETSKAMEROR

 

Allmänt

Syftet med trygghetskameror är i första hand att: • avskräcka från brott, • bidra till att utreda och bevisa brott eller incidenter • öka tryggheten.

  

Bakgrund Ingarö golf AB har under många år bedrivit klubb och gästverksamhet och vårt mål är att alla som vistas på vår golfklubb ska känna sig trygga. Detta oberoende om du tränar/spelar besöker klubbhuset tidigt på morgonen eller sent på kvällen. Att vi som klubb och för våra entreprenörer (restaurang/shop) skall känna att vi får ha våra saker i fred. Vi har ett antal incidenter varje år i form av inbrottsförsök, skadegörelse som kostar en hel del.

Alla ska vara förvissade om att incidenter blir dokumenterade så att det inte på något sätt råder någon tvekan om vad som skedde och att det inte blir ”ord mot ord” där inget kan bevisas. Placeringen av trygghetskameror kommer endast att ske i publika ytor.

Möjliga incidenter kan vara:

  • Stölder
  • Sabotage av utrustning eller ren vandalism
  • Inbrott

 

Årligen kontaktas vi av Polis som i olika externa utredningar efterfrågar information av oss. Då vi årligen har flera incidenter.

Ingarö golf AB har tagit beslutet att installera trygghetskameror trots den höga investeringskostnaden. Vår bedömning är att våra medlemmar värdesätter trygghet framför integritet.
 

Förklaring och motivering enligt BRÅ

Brottsförebyggande åtgärder delas ofta in i två kategorier; sociala och situationella. Sociala åtgärder tar sikte på att förändra individers benägenhet att begå brott medan situationella åtgärder syftar till att förändra förhållanden i tillfället som främjar till brott. Det kan handla om att försvåra genomförandet av brott, öka upptäcktsrisken, minska vinsten av brott eller försvåra bortförklaringar. I första hand syftar kameraövervakning som brottsförebyggande åtgärd till att avskräcka från brott och ordningsstörningar. Personer som skulle ha begått brott förväntas i större utsträckning än tidigare avstå när det finns kameror på platsen som leder till att den upplevda upptäcktsrisken ökar. En utgångspunkt är då att den potentiella brottslingen handlar rationellt, det vill säga väger fördelar mot nackdelar (vad som kan fås ut av brottet jämfört med att drabbas av de negativa konsekvenserna), inom kriminologin kallat rational choice (exempelvis Clarke, 1992). Detta förutsätter att individen har en viss grad av självkontroll. Upptäcktsrisken, och därmed kameraövervakning, har därför troligen störst betydelse för så kallade frestelsebrott som stöld och rån. Men även på så kallade friktionsbrott, som hot och våld, kan kameraövervakning ha en förebyggande eller förhindrande effekt. I bland annat sådana situationer kan kameraövervakning vara ett hjälpmedel för att utnyttja resurser inom exempelvis polisen effektivare. Inspelat material kan även användas för att bidra till att utreda och bevisa brott. Denna möjlighet kan i vissa sammanhang vara betydelsefull för att åtgärden ska fungera avskräckande i ett längre tidsperspektiv. Slutligen kan kameraövervakning också skapa trygghet (upplevd eller faktisk) för allmänheten. En ökad trygghet kan i sin tur leda till att fler människor, och därmed fler vakande ögon, finns på platsen. Kameraövervakning kan emellertid också få oönskade konsekvenser. En sådan är att övervakningen kan leda till att intrånget i integriteten upplevs alltför stort för människor som vistas på de kameraövervakade platserna, för att eliminera detta informeras medlemmarna om att Ingarö golf AB har rätt att bedriva kamera övervakning. Informationen sker via vår hemsida samt att anläggningen är tydligt skyltad.

  

Drift lagring och backup Utrustning

Den utrustning och teknik som behövs för införande av trygghetskameror är i dag relativt tekniskt avancerad. Detta har resulterat i att vi har begränsat bl.a. åtkomst, lagringstid mm. Tanken med kameror, bildöverföring och inspelning är att i första hand verifiera händelser.

Lagringsenhet Inspelning sätts igång när rörelse registreras mellan kl 23:00-06:00. Överföring av bilder från kamera till inspelningsutrustning sker via wifi till en lösenordskyddad app.

- Centraliserad certifikathantering

Övervakningskameror Övervakningskameror och kommunikation mellan kamera och inspelningsutrustning är även skyddade av: - Lösenordsskydd - Nätverksåtkomstkontroll - Digestautentisering - Arlo kryptering

Backup

Endast ett fåtal nyckelpersoner har access till inspelat material och all personal är bunden av ett sekretessavtal som förhindrar spridning av data/information. Allt inspelat material lagras lokalt i appen och sparas i 7 dagar varefter det automatiskt raderas.

Accsess och behörigheter

Access och behörigheter etc. styrs av Ingarö golf AB:s ansvarige för fysisk säkerhet Incidenthantering

 

Incident Om inspelat material mot förmodan skulle komma ut till annan part klassas det som en personuppgiftsincident.

Incidentprocess Ingarö golf AB kommer omedelbart att bedöma, reagera på och lära sig av incidenter för att minska risken att det sker igen. Beroende på incidentens karaktär och påverkan involveras de personer som krävs för att hantera denna.

Personuppgiftsincident Rapporteras till Integritetsmyndigheten/Datainspektionen av oss eller av registrerad.

 

GDPR

Behandling av personuppgifter Ingarö golf AB följer de riktlinjer som omfattas av GDPR.

 

Integritetpolicy

  • Inspelat material nyttjas endast i vad som står under ”syfte med kameraövervakning”
  • Ingen information kommer att säljas eller överföras till tredje land
  • Ingen information kommer att användas för ett automatiserat beslutsfattande.

 

Leverantörer

Vår leverantör för både inspelningsutrustning och kameror är:

Arlo

 

Kontaktuppgifter Ingarö golf AB

Vid frågor gällande kameraövervakning kontakta:

Ingarö golf AB

Marie Lilja

08-545 55 660 info@igk.se

 

Datainspektionen

Om Ingarö golf AB inte följer upprättade krav och riktlinjer kan överklagan ske till Datainspektionen:

Telefon: 08-657 61 00 email datainspektionen@datainspektionen.se Fax: 08-652 86 52